Regulamin kart podarunkowych Briju / Briju
Tryb offline

Regulamin kart podarunkowych Briju

Karta Podarunkowa Briju to idealny prezent, który obdarowana osoba będzie mogła zrealizować w każdym salonie Briju, natomiast niewykorzystane środki będzie mogła wykorzystać później.

Każda Karta Podarunkowa Briju ważna jest przez 12 miesięcy od momentu jej zakupu, a zrealizować ją można wyłącznie w salonach stacjonarnych Briju.

Stan środków na Karcie Podarunkowej Briju sprawdzisz na stronie kp.briju.pl

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH BRIJU

§ 1. DEFINICJE

 1. Wydawca – Briju 1920 Sp. z.o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Ignacego Paderewskiego 25 – 35, 62-200 Gniezno, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485851, o kapitale podstawowym 84.089.700 zł wpłaconym w całości, NIP 929-18-57-200, REGON 081173482, właściciel marki Briju;
 2. Salon Briju – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Wydawca prowadzi detaliczną sprzedaż wyrobów jubilerskich pod marką Briju;
 3. Karta Podarunkowa Briju – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Briju;
 4. Nabywca – podmiot, który w Salonie Briju dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu , w zamian za co otrzymuje Kartę Podarunkową Briju o odpowiedniej wartości;
 5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Briju, który przedstawia ją do realizacji w Salonie Briju;
 6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Briju;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych Briju w Salonach Briju.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Briju oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Briju. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Briju Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Salonie Briju.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej Briju wybranej przez Nabywcę do realizacji Karty Podarunkowej Briju w Salonach Briju w okresie ważności Karty Podarunkowej Briju.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Briju.
 4. W celu nabycia Karty Podarunkowej Briju Nabywca, w dowolnie wybranym przez siebie Salonie Briju, dokonuje płatności za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Wydanie Karty Podarunkowej Briju następuje bezpośrednio w Salonie Briju.
 5. Najniższa możliwa wartość Karty Podarunkowej Briju to 50 PLN. Nabywca ma prawo do kupna Karty Podarunkowej Briju o dowolnej wartości, równej minimum 50 PLN (zaokrąglonej do dziesiątek).
 6. Nabycie Karty Podarunkowej Briju przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możliwe jest w sposób określony w ustępie 4 powyżej.
 7. Karta Podarunkowa Briju zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu Karty Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej Briju nie może zostać przedłużony.
 8. Karta Podarunkowa Briju zabezpieczona jest numerem PIN umieszczonym na rewersie Karty Podarunkowej Briju pod tzw. „zdrapką”;
 9. Karta Podarunkowa Briju nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 10. Karta Podarunkowa Briju nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Briju , które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Briju po wydaniu jej Nabywcy.
 13. Karta Podarunkowa Briju nie podlega zwrotowi.
 14. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Briju:
 1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Briju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. nie podlega wymianie na środki pieniężne,
 3. może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza.

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH BRIJU

 1. Karta Podarunkowa Briju może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.
 2. Karta Podarunkowa Briju podlega realizacji wyłącznie w Salonach Briju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Karta Podarunkowa Briju nie podlega realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę.
 4. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Briju poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu Briju oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary.
 5. Realizacja Karty Podarunkowej Briju przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Briju w sposób nieuprawniony.
 6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonu Briju Karty Podarunkowej Briju do jej realizacji oraz odbiór w Salonie Briju Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Briju potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Briju w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej Briju będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 7. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Briju przekracza wartość Karty Podarunkowej Briju, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Briju.
 8. Środki z Karty Podarunkowej Briju nie mogą być przeznaczone na rzecz wpłaty jakiejkolwiek zaliczki.
 9. Podczas jednej transakcji można użyć tylko jednej karty podarunkowej. Nie można łączyć kart podarunkowych podczas jednej transakcji.
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Briju jest niższa, niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Briju.
 11. Karta Podarunkowa Briju uprawnia użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wykorzystania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej Briju.
 12. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Briju ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej Briju w okresie jej ważności.
 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Briju w następujących przypadkach:
 1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Briju;
 2. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej Briju;
 3. uszkodzenia Karty Podarunkowej Briju w stopniu uniemożliwiającym odczytanie znajdujących się na karcie danych;
 4. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej Briju w danym salonie Briju.

§ 4. ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w Salonie Briju z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Briju podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach Briju polityką zwrotu Towarów. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Salonie Briju z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Briju podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
 2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w Salonie Briju z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Briju podlegają wymianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca niezgodność Towaru z umową.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych Briju będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w dziedzinie Wydawcy.
 2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Briju mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin kart Podarunkowych Briju dostępny jest we wszystkich Salonach Briju oraz na stronie internetowej www.briju.pl
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 roku.

newsletter

dołącz do nas